KLIENT zobowiązany jest do:

 1. Wnoszenia opłat za sesję bezpośrednio przed lub po jej zakończeniu.
 2. Uiszczenia 100% opłaty za sesję odwołaną w dniu umówionej wizyty. Sesja może być odwołana lub przełożona bez opłat najpóźniej do południa dnia poprzedniego.
 3. Korzystania z kontaktu telefonicznego z terapeutą poza ustalonymi terminami sesji jedynie w uzasadnionych przypadkach:
  • Gdy Klient ma poczucie zagrożenia zdrowia czy życia zarówno ze strony innych osób jak i swojej własnej.
  • Gdy Klient jest zaniepokojony swoim gwałtownie zmienionym stanem emocjonalnym i psychicznym tak bardzo, że powoduje to rosnący, nie dający się opanować niepokój czy lęk uniemożliwiający codzienną aktywność.
  • Gdy Klient chce powiadomić o odwołaniu sesji lub uzgodnić przełożenie terminu sesji.
 4. Wszelkie „niedokończone” tematy, uczucia, przemyślenia i wątpliwości pojawiające się po sesji czy między sesjami, Klient może wyrazić na kolejnym, umówionym spotkaniu.

TERAPEUTA zobowiązany jest do:

 1. Przestrzegania kodeksu etycznego obowiązującego w Polskim Towarzystwie Psychologicznym, oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
 2. Zachowania tajemnicy terapeutycznej. Dotyczy to również ewentualnych notatek, nagrań i innych środków rejestrowania sesji. Bez zgody Klienta, nie jest możliwe ich przedstawianie osobom trzecim.
 3. Tajemnica terapii może być uchylona jedynie wtedy, kiedy przemawia za tym dobro wyższe (np. w przypadku poważnego zagrożenia życia tub zdrowia innych lub życia pacjenta) i tylko wobec osób lub instytucji do tego odpowiednich.
 4. Zawarcia z klientem jasno określonego kontraktu obejmującego stosowane metody (werbalne, emocjonalne, cielesne), długości i częstotliwości sesji, przewidywany czas terapii, warunki jej przedłużenia lub przerwania, koszty.
 5. Regularnego poddawania się superwizji zawodowej.

Regulamin poradni Integral

Updated on 2015-03-16T13:36:49+01:00, by Przemek Mućko.